نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 7000 دستگاه کنتور تکفاز ترمینالی فهام 2 و قاب کنتور تکفاز

شماره : 1402-87

تاریخ ایجاد پست : 1402/12/14 12:13:20

مهلت دریافت سند : 1402/11/15

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1402/12/20

تاریخ پایان : 1402/12/14

خرید